Amely Zhou

Artistic Director and Conductor

Amely Zhou

Wang Yi

Assistant Conductor, Sheng

Yi Wang

Lipeng Wu

CYCO Teaching Assistant, Dizi

Lipeng Wu

Lina Cao

CYCO Teaching Assistant, Guzheng

Lina Cao

Lilian-Yang

Pipa

Lilian Yang

Herman-Li

Suona

Herman Li